Gimnazjum nr 2  im. Jana Pawła II  we Wschowie

Start Szkoła Doradca zawodowy

DORADCA ZAWODOWY - mgr Renata Wicherek

wtorek 9.00 - 13.30
środa 11.30 - 12.30
czwartek 9.00 - 11.30

DORADCA ZAWODOWY

 • pomaga młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i poznawania cech osobowości:
  - zainteresowań
  - słabych i mocnych stron w wyborze zawodu
  - własnych predyspozycji zawodowych
 • prowadzi zajęcia grupowe przygotowujące do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • organizuje spotkania doradczo – informacyjne dla rodziców
 • rozmawia indywidualnie z uczniami i rodzicami
 • wskazuje uczniom i rodzicom źródła informacji doradczych dotyczących:
  - rynku pracy
  - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia
 • współpracuje z instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2017 r.

W  dniach od 16 -22 października nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Tydzień kariery”. Jest to już 9 edycja, której towarzyszyło hasło: Ja na rynku pracy: Moje talenty i moje kompetencje”. Podczas tego tygodnia odbyły się  takie działania jak:

 • Młodzież  klas III wykonała projekt pt. „Moje umiejętności, to już potrafię”. Uczniowie mieli za zadanie wykonanie pracy w formie plakatu, przedstawiającego to co potrafią robić, w czym są dobrzy. Prace zostały wyeksponowane w holu szkoły na gazetkach. Projekt został zorganizowany wspólnie z nauczycielem WOS.
 • Uczniowie klasy IIa i IIe zaprezentowali w holu szkoły zawód fotografa i mechanika. Uczennice klasy IIa przedstawiły humorystyczną scenkę dla uczniów klas III o zawodzie fotografa.
 • Uczniowie klas IIa i IIe wzięli udział w zajęciach warsztatowych z doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Temat spotkania: Poznaję świat zawodów.
 • Spotkanie z doradcą zawodowym z  Powiatowego Urzędu Pracy dla uczniów klas III f dotyczące lokalnego rynku pracy i zawodów przyszłości.

Podjęte działania cieszyły się zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych  2017 r.

UWAGA!  KLASY TRZECIE !!!

Od 15  do 26 maja 2017 r.  ( od 22 maja do 9  czerwca Leszno, od 1 do 21 czerwca Głogów  należy składać:

 1. Podanie o przyjęcie do wybranej szkoły ze wskazaniem typu szkoły, profilu lub zawodu oraz wskazaniem języka obcego, który zamierza się kontynuować w wybranej szkole.
 2. Życiorys lub  CV.
 3. Od 2 do 3 fotografii legitymacyjnych ( liczba fotografii zależy od wymagań konkretnej szkoły). Każda fotografia powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, miejsce zamieszkania).
 4. Od 12 do 25 maja przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej, dla zgłaszających się do oddziałów , w których od kandydatów wymaga się indywidualnych predyspozycji lub umiejętności.

Od dnia 15  do 22 maja  2017 r. ( od 19 do 30 maja Leszno, od 15 do  31 maja Głogów ) należy złożyć następujące dokumenty:

1.   Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum ( poświadczona przez Dyrektora gimnazjum).

 1. Kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( poświadczona przez Dyrektora gimnazjum).
 2. Karta zdrowia.
 3. Laureaci konkursów wojewódzkich i powiatowych składają oryginały dokumentów wydanych przez komisję konkursową.
 4. Kandydaci do techników i Branżowej Szkoły I Stopnia składają zaświadczenia zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu ( na  formularzu wydanym przez wybraną szkołę) do 10 lipca 2017r. ( Leszno do 13 lipca ).
 5. W przypadku kandydatów Branżowej Szkoły I Stopnia  – zaświadczenie z zakładu pracy (podpisaną umowę o pracę), że kandydat będzie przyjęty na praktykę zawodową ( wymienić zawód jakiego będzie się uczył).

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły- 29 czerwca 2017 roku ( 12 lipca Leszno, 19 lipca Głogów).

Potwierdzenie przez kandydata  woli podjęcia nauki w wybranej szkole – do 6 lipca ( do 20 lipca Leszno, do 18 lipca Głogów ).

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz  wolnych miejscach w szkole –  7  lipca 2017 r. ( 21 lipca Leszno,  19 lipca Głogów).

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach , które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru 2 sierpnia 2017 r. ( Leszno 29 sierpnia,   24 sierpnia Głogów).

Do dnia 18 lipca  2017 r. po ogłoszeniu przez szkoły listy osób przyjętych( jeśli uczeń zakwalifikował się do więcej niż jednej szkoły) wybiera tę, w której chce kontynuować naukę.

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
 2. Oryginał zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego.
 3. Karta zdrowia.

Uwaga!!!

Do szkół w Lesznie i Głogowie obowiązuje nabór elektroniczny.

WSZYSTKIE DOKUMENYU PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

Podania do nabycia w sekretariacie naszej szkoły ( 1 sztuka 30 groszy)

● I Zespołu Szkół Zawodowych  we Wschowie

● I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie

UCZNIOWIE SAMODZIELNIE DOSTARCZAJĄ DOKUMENTY REKRUTACJI DO WYBRANYCH SZKÓŁ.

 

 

3 Festiwal Szkół  i Doradztwa Zawodowego

Już po raz trzeci dnia 7 marca w sali gimnastycznej I ZSZ im. S. Staszica odbył się Festiwal Szkół i Doradztwa Zawodowego, organizowany przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną we Wschowie i Powiatowy Urząd Pracy. Nasze gimnazjum zaprezentowało ofertę profili klas na rok szkolny 2014/2015 oraz film i prezentację o działalności szkoły, co wzbudziło duże zainteresowanie uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Uczniowie klas III naszej szkoły zapoznali się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Podczas Festiwalu odbyła się konferencja na temat planowania własnej kariery przez młodych ludzi „Od szkoły do zawodu” adresowana do władz samorządowych i dyrektorów szkół.

Festiwal  cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i dał możliwość uzyskania ciekawych informacji o szkołach.